Наличието на дипломатически корпус в клановия замък позволява да се обяви война на вражеския клан или да се подпише мирен договор с приятелски клан, което, на свой ред, увеличава притока на точки от война и мир.

Ниво
1 1 000 000 50 000

В един кланов замък може да се изгради един Дипломатически корпус.
Дипломатическият корпус позволява да сключвате максимум до три мирни договора с различни кланове и да обявявате войната на три вражески клана. Разрушаването на Дипломатическия корпус не влияе върху междуклановите отношения.

За сключване на мирен договор е необходимо да отправите покана към другия клан и този клан да я приеме или Вие да приемете покана от друг клан .
Невъзможно е да се предложи мирен договор на клан, на който е обявявена война или който сам е обявил война на даден клан.
След сключването на мирен договор играчите от двата клана не могат да се атакуват един друг, скоростта на преместване на търговци между клановите владения ще се увеличи 2 пъти. Допълнително се начислява за всеки кланов замък 1 мирна точка за всеки 1.500.000 ресурси в злато по среднопазарен курс, купени от играчи на клана, с който е сключен мирен договор.

Мирният договор може да бъде разтрогнат по инициатива на която и да е от страните в продължение на 24 часа от момента на сключването. Разтрогването може да бъде отменено от инициатора, докато договорът не е разтрогнат.

При загуба на последния кланов замък всички мирни договори автоматично се разтрогват.


За обявяване на война е необходимо да се избере клан, на когото не е обявена война от страна на клана, в който е играчът, и да се натисне бутонът «Обяви война». Войната се обявява 24 часа.
Може да се обяви война на клан със същото или по-голямо количество кланови замъци.
Обявяването на война е едностранен акт. Войната по отношение на който и да е клан не означава война от страна на този клан по отношение на първия. На един и същи клан война могат да обявят няколко други клана.

За унищожаването на войските или пълно унищожаване на сградите в размер на 500.000 в злато от играчите от клана, който обяви война, на играчи или кланови замъци от клана, на които е обявена война, всеки кланов замък на клана, който обяви война, получава 1 военна точка.
Стоиност на убитите войски се броят също така като за фракционен рейтинг: не се начисляват точки на защитниците; зачитат се убитите войски на всички защитници на града, дори ако във войната взема участие само владетел на града; войски на чудовищата не влизат в сметката на рейтинга, освен войски в гарнизона на замъка.
Войната може да се прекрати по инициатива на клана обявил войната или автоматично, ако в клана, на когото е обявена война са останали по-малко замъци, отколкото в инициатора на войната или ако инициаторът на войната е загубил всички кланови замъци. При ръчно прекратяване е необходимо да натиснете бутона «Прекрати войната». Войната се прекратява мигновено.

При загуба на последния кланов замък всички обявени войни и мирни договори автоматично се прекратяват.

К списку зданий Листать список далее