Всеки юнит има три основни параметъра - атака, здраве и защита.
В боя атаката на атакуващия намалява здравето на противника.
Трети параметър - защита - в определена степен намалява увреждания.
НАПРИМЕР: Ако моите юнити имат защита 10, те ще получават с 10% по-малко увреждания. Ако защитата е 20, те ще получават с 20% по-малко увреждания. При защита 50 — 2 пъти по-малко увреждания.

Ограничения на параметрите:

Защита#

Защита.#

Минимално значение: не по-малко от 0.
Максимално значение: не повече от 50. Бонусите, които дават защита повече от 50 — не се отчитат, тогава цифрата на защита се оцветява в жълто.
При изменение на максимално значение на максимална защита със свитъци - не повече от 75.

Здраве#

Здраве#

Максимално значение: неограничено.
Минимално значение: може да се намалява, но с не повече от 75%

Атака#

Атака#

Максимално значение: неограничено.
Минимално значение: може да се намалява, но с не повече от 90%


Пред началото на боя протича рундът "Укрепления".
В този рунд Укрепленията на защитника убиват определено количество войски.
Разпределение на загиналите се осъществява пропорционално на количество юнити в група, независимо от тяхна сила и ниво (освен наемниците).

Бойни рундове
После започва процесът на бойното взаимодействие, при което се вземат под внимание брой и параметри на юнити от всяка страна, а също наличието на Преследвачи-Жертви в боя.

Алгоритъм на разпределение на атака:

Стъпка 1. Изчисляваме атака на всички войски, като се вземат под внимание бонуси /дисбонуси + атака на Кули и Магически кули.
Стъпка 2. Изчисляваме пропорция по групите по броя на юнити в групата.
Стъпка 3. Изчисляваме допълнителна атака от страна на Преследвачи.
Стъпка 4. Пресмятаме дялове на загуби за всички.

Остатъчните загуби (например, ако на група воини не им стигна здраве да издържат цяла атака) се разпределят между други групи юнити пропорционално на новия брой на оцелелите.

Изчисление на загуби:

1. изчисляваме цяла атака от една страна
2. намаляваме атака с %, равен на защита на отбраняващите се войски
3. изваждаме от здраве атака, получаваме останалото количество на здраве на друга страна.

Преследвач-Жертва.

ПРИМЕР: Преследвач на Воин е Конник, съответно, Воин за Конник е Жертва.
Боят във всеки рунд протича според стандартните правила, тоест Конниците нанасят увреждания на всички войски на противника съгласно алгоритъма, плюс допълнително Конниците нанасят повторни увреждания само на Воините.

% на загуби в боя,
след който Вашата армия ще отстъпи във владението — посочва се в Централната сграда.
За атакуващия — в прозореца на изпращане на мисии.
В края на всеки рунд се проверява дали не е достигнат лимитът на загуби за отстъпление за всяка армия. Ако лимитът е достигнат, армията отстъпва и не участва в следващия рунд. Ако всички армии от една страна са отстъпили - бойните рундове се завършват.


Победител:

  • За Победител се смята този, който не е достигнал лимита на загуби при достигнатия лимит от страна на друг играч. Ако в един рунд и двата играча са достигнали лимита на загуби — печели защитаващият се.
  • Максимален брой рундове в боя - 20. Ако атакуващата армия не е спечелила след 20 рундове — на нея й се зачита поражение: "Вашите войски се умориха от продължителната битка".


В края на боя протича рундът Възкресяване
Оцелелите лечители след боя възкресяват загинали войски — първо от своите отряди, после от отрядите на съюзника.
Процесът започва отляво надясно и се осъществява един по един от всяка група. Тоест първо един носач, после един воин и т. н. След възкресяване на един магьосник отново се възкресява един носач и т. н. Възкръсналите лечители в текущия бой вече не възкресяват никого.
Ако в боя са паднали 10 воини и 100 носачи, а могат да бъдат възкресени само 20 юнити - ще бъдат възкресени 10 носачи и 10 воини.


Помагачи
Ако в боя влизат две или повече армии от една страна, получаваните загуби се делят пропорционално между групи юнити сумарно във всички армии, като се вземат под внимание преследвачи-жертви. Атаките на армиите се събират.
За помагачите не важи бонус на защита на Укрепленията.

Бонуси/дисбонуси.
В боя се вземат под внимание следните бонуси/дисбонуси: 1. според раса/фракция, 2. бонус на отечество, 3. бонус на други терени.

2.Бонус на отечеството - на своя расов терен бонус към защита на войските, ед.

Вълшебните гориПрокълнатите гори Священата земя Мъртвите земи
Елфи +25 защита
Тъмни елфи +25 защита
Рицари +25 защита
Демони +25 защита


3.Бонус на други терени - бонус към атака на войските,%:

Планини Пустиня Гори Степ Подземие
Воин -50% 50%
Конник -50% 50%
Летящ50% -50%
Стрелец 50% -50%
Наемник -50%Информация за вражески гарнизон.
Атакуващият не вижда в бойния отчет войските на защитаващия се, ако :

  • всички войски на атакуващия загинаха върху укрепленията,
  • към началото на 1 рунд атакуващият имаше 10 пъти по-малко войски от защитаващия се, и атакуващият претърпи загуба за 1 рунд и загуби всичките си войски.


Пресмятане на атака на войските, като се вземат предвид бонусите от заклинания и навици.
Съществуват навици и заклинания със следно описание:
А. Атака на всички войски {+/-процент}
B. Увеличение на атака на {тип юнит} с {процент} след всеки рунд.
С. Усилване на атака на армията {процент}.
D. Атака във всеки рунд {+/-число}
За всеки тип юнит, срещу който действа дадено заклинание или пасивен навик, към базовата му атака се прилага бонус (A+B).
Цифрите, получени от всеки тип юнити, се слагат.
След това се прилага C.
След това се прибавя D.