Мисия Наблюдение позволява да се наблюдава движението на чуждите отреди (да се направи моментна снимка на прозореца на мисиите на дадено владение). Инициирането на мисия се извършва от менюто на Картата на кралството, като се кликне върху някое чуждо владение.

За да може да се изпрати мисия, е необходимо:

  • да има пророци (тренират в сграда Кула на пророците)
  • да има достатъчен радиус на действие за пророците съгласно науката
  • да има отворена порта или тунел във Вашето владение

Прозорец на изпращане. Вие сами избирате броя на изпращаните Пророци. В падащото меню за избор на владение, от което се извършва изпращането, можете да изберете което и да е свое владение.

«Наблюдението» не е мисия в пълния смисъл на думата, не се отразява в списъка на мисиите и за него не важи ограничението за броя на мисиите. Действието протича мигновено.

При наблюдението се провежда бой между пророците на играча и огледалата на противника. Ако вашите пророци са повече от огледалата на противника, Вие получавате възможност да прегледате копието на прозореца на мисиите на играча, където фигурират мисиите, засягащи само наблюдаваното в момента владение.
По-нататък - всяко огледало с 30% вероятност убива 1 пророк. Всеки пророк с 1% вероятност убива 1 огледало.

Докладът от наблюдението може да се запази в съобщенията.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
nabl.png 68.7 kB 1 02-Apr-2012 18:30 Administrator
jpg
pro.jpg 76.7 kB 2 18-May-2011 13:58 Administrator
« This page (revision-8) was last changed on 02-Apr-2012 18:29 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3