!Специализации
Играчът може да направи само една специализация. Тоест, Вие трябва да изберете в каква насока ще се развивате.\\
__ВНИМАНИЕ__! Изборът на втора специализация отменя първата..\\
След като изучите специализацията, ще получите съответния бадж, който ще се появи във всички Ваши владения. Всяка специализация Ви дава бонус в съответната област.\\
\\
[{Image src='spec_trader.png' align='left'}]
| __Специализация Търговец. __ | 1 ниво| 2 ниво | 3 ниво
| намалява пазарния данък , %: |2 |  5 |  9
|увеличава приходите от дюкяните : |0.01 | 0.02| 0.03
\\
\\
 [{Image src='spec_cleric.png' align='left'}]
| __Специализация Клирик.__ | 1 ниво | 2 ниво | 3 ниво
|   увеличава % на възкръсналите в сградата Възкресителница с (%): |1 | 3 | 5
|    Намалява времето за подготовка на Лечители с %: |50 |60 |70
\\
\\
 [{Image src='spec_miner.png' align='left'}]
|__Специализация Миньор.__  | 1 ниво | 2 ниво | 3 ниво
| увеличава добива на желязо в мините (%): |20 |40 | 60
| увеличава добива на камък в каменоломните (%): |20  |40 |60
| увеличава добива на злато в Находищата (%):| 20 | 40 |60
\\
За да видите бонуса за специализацията Миньор, влезте в мината, каменоломната или Находището и поставете курсора върху цифрата на добива.
 [{Image src='spec_bonus.png' align='center'}]
\\
 [{Image src='spec_benefactor.png' align='left'}]
| __Специализация Благодетел.__ | 1 ниво | 2 ниво | 3 ниво
|    Увеличава капацитета на жилищата с :| 25| 50|75
|    Увеличава прираста на населението в жилищата с човека/час:| 8|12|16
\\
\\
 [{Image src='spec_architect.png' align='left'}] 
| __Специализация Архитект.__ | 1 ниво | 2 ниво | 3 ниво
|    Намалява времето за строителство, подобряване и ремонт на сградите с %:| 50|65|80
\\
 \\
 [{Image src='spec_defender.png' align='left'}]
| __Специализация Защитник. __ | 1 ниво | 2 ниво | 3 ниво | 
|Увеличава нападателната сила на обикновените кули с %: |50 | 75 | 100
|   Увеличава загубите на противника, причинени от укрепленията, с х войски : |10 | 20 | 30
|     Увеличава защитната сила на укрепленията по отношение на гарнизона с :| 1 | 2 | 3