Сървърите се делят на Миньорски и Икономически.

В Икономическите сървъри, за разлика от Миньорските:#

  • добивът на ресурсите е два пъти по-ефективен;
  • вече на първото ниво на науката "Майсторство на героите" е достъпна за изучаване науката "Управляване на героите" до второ ниво;
  • броят на терени с бонуси за добив на ресурси на 50% повече;
  • намирането на нови Мини на картата два пъти по-често.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-17) was last changed on 09-Aug-2019 16:29 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3