[{Image src='wood.png' align='left'}]__Дърво__ - се добива в:
* [Централната сграда|Buildings] на града
* сградата [колиба на дърваря|Samwill]\\
\\
[{Image src='grain.png' align='left'}]__Зърно__ - се добива в:
* сградите [Мелница|Windmill]\\
\\
[{Image src='stone.png' align='left'}]__Камък__ - се добива в:
* сградата [Каменоломна|Mine_stone]  
* Централната сграда на [Кариерата|Mine]
* понякога в Централната сграда на Рудника \\
\\
[{Image src='gold.png' align='left'}]__Злато__ – се добива в:
* сградата [Дюкян|Shop]
* сградата [Златно находище|Mine_gold]
* Централната сграда на [Златната Жила|Outer_estates]
* понякога в Централната сграда на Рудника;

\\
[{Image src='iron.png' align='left'}]__Желязо__ - се добива в:
* сградата [Железен Рудник|Mine_iron]
* Централната сграда на [Открития рудник|Mine]
* понякога в Централната сграда на Рудника
\\
[{Image src='bl_pearl.jpg' align='left'}]__Черните перли__ са по-специален ресурс, за който има отделно [описание|BlackPearl].\\
\\

__Факторите, от които зависи бързината при добив на ресурси, са:__
* 1. Особености на [расата|Race]. Бонусът за раса се отразява в първоначалните параметри, които имат сградите на различните раси. Тоест, добивните сгради на различните раси имат различна първоначално зададена бързина на добив.\\
* 2. Бонус при добив според терена на района:\\
\\

|           |[{Image src='mount.jpg'}] |[{Image src='desert.jpg'}]|[{Image src='forest.jpg'}]|[{Image src='steppe.jpg'}]
|[{Image src='gold.png'}]|   | +70%  |  |          
|[{Image src='wood.png'}] | -50% |-50%   |+100%   |-50%  
|[{Image src='stone.png'}]| +70% |   | -50%  |   
|[{Image src='grain.png'}]|-50%  | | | +200%
|[{Image src='iron.png'}] |   |+50%| |


\\
* 3. В [селищата|sectors] ресурсите се добиват по-бързо - бонус селище +30%
* 4. В [кариерата|Pit] всички добивни предприятия имат бонус към добива - бонус на Рудника +100%
* 5. Бонуси за куест
* 6. Бонуси за [Специализации|Spec] и [Наука|ScienceDescription]
* 7.Капацитет на находището. Всяко находище на камък, желязо, злато и всяко житно поле имат ограничен капацитет. След като този капацитет се изчерпа, скоростта на добива в предприятието, построено на негова база, пада до 1/час. За да върнете скоростта до предишното равнище трябва да съборите сградата на предприятието и да построите сградата [Чаша на изобилието|Recovery], която възстановява ресурсите в находището. Когато Чашата възстанови ресурсите, сградата се самоунищожава и Вие можете отново да построите добивно предприятие върху възстановения парцел.\\
\\
\\
Бонусите 2-7 се виждат, когато в съответната сграда поставите курсора върху цифрата за добив. \\
[{Image src='spec.png' align='center' }]


\\
За да видите кои сгради в момента поддържат бързината на ресурсния добив във владенията, влезте в Централната сграда и поставете курсора върху цифрата за добив.
[{Image src='spec2.png' align='center' }] \\
\\
Ресурсите се добиват и съхраняват в същите владения, в които или от които е построена сградата, произвеждаща дадения ресурс. Ако количеството на съхранявания във владенията ресурс стигне складовия лимит, добивът на ресурси се прекратява. В града могат да се съхраняват и ресурси свръх лимита, но тогава излишъците от ресурси се __разхищават__. Колкото са по-големи тези количества, толкова по-бързо се разхищават. Загубите на час от разхищение са 1% от ресурсите, останали извън склад.\\
НАПРИМЕР: На картинката се вижда как златото отива за войската, а междувременно излишъците, за които не е имало място в складовите помещения, се разхищават. [{Image src='baraban 3.png' align='center' }]
\\
Складовите лимити зависят както от броя, така и от нивото на Складовете и Централната сграда на владенията.
[{Image src='барабан.png' align='center' }] Заделянето и преразпределянето на местата за ресурси в складовете става с помощта на графичната пита в Централната сграда. Може да се регулира само свободното място в складовете, т.е. ако искате да намалите заетото място, плъзгачът няма да ви го позволи.