Изпращането става от кралството, като кликнете върху владение в кралството или в празно поле.
[{Image src='spy.png' width='..' height='..' align='center' style='..' class='..' }]

\\
\\
__По-подробно за всяка мисия:__\\
  * [Шпионаж|Espionage]
  * [Проучване|Exploration]
  * [Основаване на град|Colonization]
  * [Наблюдение|Watch]
  * [Пренасяне на ресурси|MoveResources]
  * [Прехвърляне на войски|MoveArmy] \\
\\  
След като бъдат изпратени, някои мисии могат да се видят в прозореца на мисиите, други приключват мигновено.\\
Минималната __продължителност __на прехвърляне на не мигновените мисии е 15 минути преди да пристигнат по местоназначение.\\
\\
[{Image src='osnov.png' align='center' }]