Външно владение, където Централната сграда добива специалния ресурс - Черните перли.
Скоростта на добива е 200 ЧП в час.

Граалът се генерира в произволното място на картата и видимо за всички играчи, без проучване на местността. Той се променя местоположението си на произволен ред, един път дневно, в 20:00 часа сървърно време. Подобно на други външни владения Граалът има ограничен живот, информация за който можете да видите вътре в Централната сграда или върху самата сграда.


В Граала няма нито порта, нито тунел, затова владението може да бъде нападнато всеки един момент.

Във владението има 4 парцела, където могат да се построят Защитни и други сгради. Могат да се строят също и селища, както и в града. Обаче при преместване на Граалът постройки в него и селищата му ще се разрушат, а застанали в подмогата мисии се връщат до своите владения. При преместването Граалът става неутрален, войската в гарнизона започват мисията «Бягство» в най-близкия град на играча.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
grail.png 321.0 kB 1 05-Nov-2014 14:49 Administrator
« This page (revision-7) was last changed on 24-Nov-2014 17:13 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3