[{Image src='brotherhood.png'  align='center' }] \\Бутонът __“Братството на меча”__ става достъпен в Централната сграда, след като изпълните условия на съотвеният куест.\\
\\
Братството на меча дава възможността срещу възнаграждението да поверите (поръчате) на другите играчи да причинят щети на обидниците, които успешно Вас е атакували, в продължение на __7 дни__ от момента на атака. \\
Братството на меча също така позволява да изберете поръчка от вече съществуващи поръчки от други играчи и в случая на изпълнението да получите наградата.\\
Възможни видове на повреди: \\
а) унищожаване на указаните войски на обидника;\\
б) пълно разрушение на указаното количество сгради в конкретното владение на обидника; \\
в) превземане на конкретно Външно владение.\\ 
\\
Поръчителят може да действа инкогнито или открито.\\ 
За един обидник поръчителят може да направи не повече от __1 поръчка__ за даденото време. Интервалът между поръчките трябва да бъде най-малко 24 часа.\\ Неограничено количество поръчители могат поръчат един и същи играч.\\ 
\\
Поставената поръчка изпълнителят може да вземе за изпълнение в продължителността на __7 дни__ от момента на поставяне. \\ 
За изпълнение на поръчката поръчителят е длъжен да определи награда на изпълнителя (случаен свитък или случаен артефакт). \\ 
За поръчката от сметката на Поръчителя се взема сума от ЧП, равна на стойността на артефакта определен за награда или свитък в съответното ниво.\\ 
Пълната стойност на наградата, като сума от ЧП, се връща на поръчителя в следните случаи:\\
1. ако поръчката не бъде приета от никого в течение на 7 дни (анулиране на поръчка). \\
2. ако поръчителят отмени поръчката преди момента да бъде приета от изпълнителя. \\
3. ако поръчката е взета, но не е изпълнена в течение на 7 дни (провал на поръчка).\\
\\
Поръчката е __недостъпна__ за обидника, неговите съюзници, неговите съкланници и членовете на клановете с които неговия клан е подписал мирен договор. \\
Изпълнителят може да изпълнява 1 поръчка в дадено време.\\
Интервалът между изпълняването на поръчките трябва да бъде най-малко 24 часа.\\
Изпълнителят __не може да се откаже__ от приетата поръчка. Изпълнителят има 7 дни за да изпълни поръчката. След изпълнението на поръчката, ако беше успешна, изпълнителят може да получи наградата си, като натисне бутона на “Братството на меча”. \\
\\
За изпълнена поръчка играчът получава __+5 точки__ в рейтинга на играчите от “Братството на меча”, за провалена поръчка се начислява __-1 точка__.\\
За кланове __се сумират всички точки__ на играчите, влизащи в клана.  \\