За грабеж създавайте носачи, само те имат Капацитет.
За грабеж са достъпни 50% от ресурсите на банката и пазара, които не са защитени със скривалища.
От достъпните ресурси Вашите носачи могат да отнесат всичко, за което им стига Капацитетът.

Защитникът допълнително губи 10% ресурси от заграбеното. Ако атакуващият е член на клан, тези 10% се трупат в Склада на клана.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
39.png 8.4 kB 1 20-Oct-2010 17:53 Administrator
« This page (revision-6) was last changed on 13-Mar-2012 13:23 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3