За отвличане на роби създавайте носачи, само те имат Капацитет. От разликата в ранговете на атакуващия и защитаващия се зависи какъв брой население ще може да ползва за грабеж защитаващия се. От достъпното население Вашите носачи могат да отнесат всичко, за което им стига Капацитетът.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
40.png 8.1 kB 1 20-Oct-2010 17:54 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 14-Jun-2012 13:04 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3