Сгради могат да се разрушават в селищата (отвъд градската стена) и във Външните владения.
За да разрушите чужди сгради в собствените си селища, трябва да нападнете града, от който е била построена съответната сграда, с мисия "Разрушаване на сгради". При това е необходимо да посочите тип сгради за разрушаване.
Ако градската порта на даден играч е затворена, не можете да разрушавате сгради в неговите селища.

В мисията "Разрушаване на сгради" от могъществото на армията (сумарната атака) зависи колко сгради ще бъдат разрушени или повредени.
При победа се поврежда или разрушава поне 1 сграда.
Изключение: някои свитъци могат да влияят и върху този минимум.

Алгоритъмът за определяне на разрушенията е следният:
Необходими са 200 атакувания на войските в края на боя (след рунда на възкресяванията) с цел събаряне или повреждане на всяко ниво от сградата,
След това на случаен принцип се определя дали дадено ниво от сградата ще се разруши или не.

Тоест даже броят на атакуванията да е достатъчен, повредите или разрушенията могат да са по-малко от максимално възможните.

Ако атаките стигнат за разрушаване на всички нива на всички сгради, ще бъде разрушено поне по 1 ниво от всяка сграда. А ако не стигат, тогава някои сгради могат да не бъдат напълно повредени, а други да са повредени отчасти или напълно разрушени.

Ако сте избрали да разрушите такъв вид сгради, каквито защитаващия се няма, тогава няма да бъдат повредени никакви сгради.


Работниците, строителите, специалните юнити в сградите, и специалните юнити, които тренират в сградата в момента на нейното повреждане или разрушаване, умират.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
44.png 8.1 kB 1 20-Oct-2010 17:53 Administrator
« This page (revision-9) was last changed on 22-Oct-2012 17:47 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3