__Съюз __ е  възможност да изпращате [помагачи|Assist] и да предприемате [Съвместна атака|Joint_attack]. \\
Съюзният статус се проверява само в момента на иницииране на дадена мисия.\\
\\
__За сключване на съюз е необходимо:__
* да се изучи науката Дипломация
* да се построи сградата Дипломатически корпус
* да се предложи съюз на даден играч и да се изчака той да приеме поканата или да се приеме покана от друг играч.
\\
Съюз __се сключва __веднага след приемането на поканата. При разтрогване на съюза той е със статут "__Разтрогване__" още едно денонощие. Разтрогването не може да се отмени.\\
На Съюзника може да  се даде или да не се даде възможност да вижда и да влиза във Вашите владения, а също да му се даде или не му се даде  възможност да вижда Вашите мисии.\\
В съюз могат да членуват до 5 човека.\\
Максималният брой съюзници зависи от нивото на науката [Дипломация|ScienceDescription].
\\

[{Image src='souz.png' width='..' height='..' align='center' style='..' class='..' }]