Съюз е възможност да изпращате помагачи и да предприемате Съвместна атака.
Съюзният статус се проверява само в момента на иницииране на дадена мисия.

За сключване на съюз е необходимо:

  • да се изучи науката Дипломация
  • да се построи сградата Дипломатически корпус
  • да се предложи съюз на даден играч и да се изчака той да приеме поканата или да се приеме покана от друг играч.

Съюз се сключва веднага след приемането на поканата. При разтрогване на съюза той е със статут "Разтрогване" още едно денонощие. Разтрогването не може да се отмени.
На Съюзника може да се даде или да не се даде възможност да вижда и да влиза във Вашите владения, а също да му се даде или не му се даде възможност да вижда Вашите мисии.
В съюз могат да членуват до 5 човека.
Максималният брой съюзници зависи от нивото на науката Дипломация.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
souz.png 84.2 kB 1 03-Apr-2012 13:58 Administrator
jpg
союз.jpg 66.0 kB 1 09-Jun-2010 18:57 Administrator
« This page (revision-17) was last changed on 03-Apr-2012 13:58 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3